PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
BANGKO 銀行(ginkou)
#1
新しく口座を作りたいのですが…

(あたら)しく(こうざ)を(つく)りたいのですが…
(Atarashiku kouza wo tsukuri tai no desu ga...)
      ↓
Gusto kong gumawa ng bagong account.
in Japanese
in Tagalog
新しく (あたら)しく (atara)shiku ng bago
口座 (こうざ) (kouza) account
wo ng
作り (つく)り (tsuku)ri gagawa
たい(の) tai(no)
tai'n (ito ay short cut ng "taino". Ginagamit sa salita)
gusto
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#2
運転免許証かその他の身分証明書はお持ちですか?
(うんてんめんきょしょう)かその(た)の(みぶんしょうめいしょ)はお(も)ちですか?
(unten-menkyoshou ka sonota no mibunshoumeisho wa omochi desu ka?)

      

Mayroon po ba kayo ng driver's license o ibang ID.
in Japanese
in Tagalog
運転免許証 (うんてんめんきょしょう) unten-
menkyoshou
driver's license
ka kayo
その他 その(た) sono(ta) iba
no ng
身分証明書 (みぶんしょうめいしょ) (mibun-
shoumeisho)
ID
wa
("ha" ay tunay na pagbasa. Pero kapag ginagamit sa kasunod ng subject, "wa" ang pagbasa.)
ng
お持ち お(も)ち o(mo)chi
"o" ay pareho sa po
mayroon
may
です desu ay
(expression)
ka ba

#3
外国人登録証でも構いませんか?
(がいこくじんとうろくしょう)でも(かま)いませんか?
(Gaikokujin-tourokushou demo kamai masen ka?)

      

Hindi ba puwede kahit Alian Registeration Card?
in Japanese
in Tagalog
外国人 (がいこくじん) (gaikoku-jin) dayuhan
登録証 (とうろくしょう) (touroku-shou) registro
でも demo kahit
構い (かま)い (kama)i puwede
ません masen hindi
ka ba

#4
はい。構いません。では、この申込用紙に書き込んでください。
はい。(かま)いません。では、この(もうしこみ)(用紙)に(か)き(こ)んでください。
(Hai. Kamai masen. Dewa, kono moushikomi-youshi ni kaki konde kudasai.)

      

O po. Puwede po. At saka paki sulat po kayo sa itong application paper na ito.
in Japanese
in Tagalog
はい hai opo
構いません (かま)いません (kama)i masen puwede
では dewa at  saka
この kono na ito
申込 (もうしこみ) (moushikomi) applicarion
用紙 (ようし) (youshi) paper
ni sa
書き込んで (か)き(こ)んで (ka)ki(ko)'nde sulat
ください kudasai paki

#5
キャッシュカードを失くしてしまったのですが、どうすればいいですか?
キャッシュカードを(な)くしてしまったのですが、どうすればいいですか?
(Cash card wo nakushite shimatta no desuga, dou sure ba ii desu ka?)

      

Nawala po ang ATM card ko. Ano po ba kaya gagawin ko para ayos?
in Japanese
in Tagalog
キャッシュカード cash card ATM card
wo ang
失くして (な)くして (na)kushite nawala
(kapag hindi sinadiya)
しまった(の) shimatta no
(shimatta'n)
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)
どう dou anong gagawin
すれ sure
ba para
いい ii ayos
です desu ay
(expression)
ka ba

#6
5万円の定期預金をしたいのですが…。
5(まん)(えん)の(ていきよきん)をしたいのですが…。
Go-man en no teiki-yokin wo shitai no desu ga...

      

Gusto kong mag-time deposit ng fifty thousand yen.
in Japanese
in Tagalog
go-(man) 50,000
(まん)
(えん) en yen
no na
定期 (ていき) (teiki) time
預金 (よきん) (yokin) ipon(deposit)
wo ng
したいの shitai(no)
shitai'n (ito ay short cut ng "shita-ino". Ginagamit sa salita)
gusto
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#7
円をドルに両替したいのですが…。

(えん)をドルに(りょうがえ)したいのですが…。
(En wo doru ni ryougae shitai no desu ga…)
   ↓
Gusto kong magpapalit ng Yen sa Dollar.
in Japanese
in Tagalog
(えん) en Yen
wo ng
ドル doru Dollar
ni sa
両替 (りょうがえ) ryougae magpapalit
したい shitai(no)
shitai'n (ito ay short cut ng "shita-ino". Ginagamit sa salita)
gusto
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#8
他人の口座への振込み方を教えてください。

(たにん)の(こうざ)への(ふりこ)み(かた)を(おし)えてください。
Tanin no kouza e no hurikomi kata wo oshiete kudasai.
    ↓
Paki turo mo ako ng paano magbayad sa account ng ibang tao.
in Japanese
in Tagalog
他人 (たにん) tanin ibang tao
no ng
口座 (こうざ) (kouza) account
e sa
no
振込み (ふりこ)み (huriko)mi magbayad
(sa account ng ibang tao)
(かた) (kata) paano
wo ng
教えて (おし)えて (oshi)ete
basic = (oshi)eru
turo
ください kudasai paki

CATEGORY SITUATION

TOP

TWITTER


inserted by FC2 system