PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
BIYAHE 旅行(ryokou)
#1
バタンガス行のバスはどれですか?
バタンガス(いき)のバスはどれですか?
Batangasu iki no basu wa dore desu ka?
       ↓
Alin po ba ang bus papuntang Batangas?
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
バタンガス Batangas Batangas
(いき) iki papunta
no ng
バス basu bus
wa ay
どれ dore alin
です desu ay
(expression)
ka ba

#2
ここからバタンガスまでバスで何時間くらいかかりますか?
ここからバタンガスまでバスで(なんじかん)くらいかかりますか?
Koko kara Batangas made basu de dore kurai kakari masu ka?
       ↓
Mga ilan oras ba kaya kailangan ang biyahe mula dito hanggang Batangas?
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
ここ koko dito
から kara mula
バタンバス Batangas Batangas
まで made hanggang
バス basu bus
de sa pamamagitan ng
(なん) (nan) ilan oras
時間 (じかん) (jikan)
くらい kurai mga
かかり kakari kailangan
ます masu ay
(expression)
ka ba

#3
このバスは凄く揺れますね?
このバスは(すご)く(ゆ)れますね?
Kono basu wa sugoku yure masu ne?
       ↓
Masyadong makalog ang bus na ito ano?.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
この kono na ito
バス bsdu bus
wa ang
凄く (すご)く (sugo)ku masyado
揺れ (ゆ)れ (yu)re kalog
ます masu ay
(expression)
ne ano
(additional interrogative)

#4
車掌さんから切符を買いましょう。
(しゃしょう)さんから(きっぷ)を(か)いましょう。
Shashou-san kara kippu wo kai mashou.
       ↓
Bili tayo ng ticket sa Condoctor.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
車掌 (しゃしょう) shashou conductor
さん san ginoo
ginang
から kara sa
切符 (きっぷ) kippu ticket
wo ng
買い (か)い (ka)i
basic = (ka)u
bili
ましょう mashou tayo
("let's" sa English)

#5
バタンガスの港に着いたら、船に乗り換えましょう。

バタンガスの(みなと)に(つ)いたら、(ふね)に(の)り(か)えましょう。
Batangas ni tsuita ra hune ni norikae mashou.
       ↓
Pagdating sa pantalan ng Batangas, Mag-transfer tayo sa barko.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
バタンガス Batangas Batangas
no ng
(みなと) (minato) pantalan
ni sa
着いた (つ)いた (tsu)ita
basic = (tsu)ku
pagdating
ra
(ふね) (hune) barko
ni sa
乗り (の)り (no)ri
basic = (no)ru
mag-transfer
換え (か)え (ka)e
ましょう mashou tayo
("let's" sa English)

#6
少しの間寝ますから、港に着いたら起こしてください。
すこしの(あいだ)(ね)ますから、(みなと)に(つ)いたら(お)こしてください。
Sukoshi no aida ne masu kara, minato ni tsuita ra okoshite kudasai.
       ↓
Matutulog kasi ako sandali, paki gisingin mo ako pagdating sa pantalan.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
少し (すこ)し (suko)shi sandali
(kapag i-translate ng deretso,
"sa loob ng kaunting oras")
no
(あいだ) (aida)
寝ます (ね)ます (ne)masu
basic = (ne)ru
matutulog
から kara kasi
(みなと) (minato) pantalan
ni sa
着いた (つ)いた (tsu)ita
basic = (tsu)ku
pagdating
ra
起こして (お)こして (o)koshite
basic = (o)kiru
gisingin
ください kudasai paki

#7
プエルト・ガレラ行きのチケットを2枚ください。

プエルト・ガレラ(い)きのチケットを2(まい)ください。
Puerto Galera iki no chiketto wo ni-mai kudasai.
       ↓
Pabili ng dalawang ticket papuntang Puerto Galera.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
プエルト・ガレラ Puerto Galera Puerto Galera
行き (い)き (i)ki
basic = (i)ku
papunta
no ng
チケット chiketto ticket
wo ng
2 ni dalawa
(まい) (mai)
pambilang ng mga manipis na bagay
piraso
ください kudasai pabili
(Ginagamit ang "pahingi" sa Japanese.)

#8
もしかすると船酔いするかも知れません。

もしかすると(ふなよ)いするかも(し)れません。
Moshika suru to hunayoi suru kamo shire masen.
       ↓
Hindi ko pa alam na baka maaalibadbaran ako sa barko.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
もしか moshika kapag mangyayari ito
(Ibig sabihin 'kapag sasakay sa barko'.)
する suru
to
船酔い (ふなよ)い (hunayo)i
船(hune)=barko
酔い(yo)i = pagkalasing
kapag bus, "basu-yoi"
maalibadbaran
する suru
かも kamo
しれ shire
basic = (shi)ru
malaman
alam
ません masen hindi

#9
波が高いですね?

(なみ)が(たか)いですね?
Nami ga takai desu ne?
       ↓
Mataas ang alon ano?
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
(なみ) (nami) alon
ga ang
高い (たか)い (taka)i mataas
です desu ay
(expression)
ne ano?
(additional interrogative)

#10
ここからホテルまでトライシクルに乗りましょう。
ここからホテルまでトライシクルに(の)りましょう。
Koko kara hoteru made toraishikuru ni nori mashou.
      ↓
Sakay tayo sa tricycle mula dito hanggang sa hotel.
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
ここ koko dito
から kara mula
ホテル hoteru hotel
まで made hanggang
トライシクル toraishikuru tricycle
ni sa
乗り (の)り (no)ri
badic = (no)ru
sakay
ましょう mashou tayo
("let's" sa English)

#11
旅行は楽しいけど疲れますね?
(りょこう)は(たの)しいけど(つか)れますね?
Ryokou wa tanoshii kedo tsukare masu ne?
      ↓
Nakakatuwa ang biyahe kaya lang nakakapagod ano?
Pronoun in Japanese
Pronoun in Tagalog
旅行 (りょこう) (ryokou) biyahe
wa ay
楽しい (たの)しい (tano)shii nakakatuwa
けど kedo kaya lang
疲れ (つか)れ (tsuka)re nakakapagod
ます masu ay
(expression)
ne ano?
(additional interrogative)

CATEGORY SITUATION

TOP
TWITTER

inserted by FC2 system