PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
KAINAN, RESTAURANT
食堂(shokudou)

#1
景色が観える席に座りたいのですが…。

(けしき)が(み)える(せき)に(すわ)りたいのですがが…。
(Keshiki ga mieru seki ni suwari tai no desu ga...)
      ↓
Gusto kong umupo sa table na makita ang tanawin.
in Japanese
in Tagalog
景色 (けしき) (keshiki) tanawin
ga ang
観える (み)える (mi)eru makita
(せき) (seki) upuan(table)
(Ginagamit ang"upuan"sa Japanese.)
ni sa
座り (すわ)り (suwa)ri upo
たい tai no
tai'n'(short cut)
gusto
ng
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#2.
メニューを見せてください。

メニューを(み)せてください。
(Mwnyuu wo misete kudasai)
      ↓
Patingin ng menu.
in Japanese
in Tagalog
メニュー menyuu menu
wo ng
見せて (み)せて (mi)sete pakita
(Ginagamit ang "patingin" sa Tagalog.)
ください kudasai paki

#3
これとこれをお願いします。

これとこれをお(ねが)いします。
(Kore to kore wo onegai shimasu.)
      ↓
Ito at saka ito po ang orderin ko.
in Japanese
in Tagalog
これ kore ito
to at saka
これ kore ito
wo ang
お願い
(願う=basic)
お(ねが)い o(nega)i
"o"= po
orderin
します shi-masu gagawa
(expression)

#4
水をいただけますか?。

(みず)をいただけますか?
(Mizu wo itadake masu ka?)
      ↓
Puede po ba hingi ako ng tubig?
in Japanese
in Tagalog
(みず) mizu tubig
wo ng
いただけ itadake
(itadaku=basic)
hingi
(may halong ibig sabihin ng
"PUWEDE")
ます masu ay
(expression)
ka ba

#5
何名様ですか?

(なんめい)(さま)ですか?
(Nanmei-sama desu ka?)
      ↓
Ilan po ba kayo?
in Japanese
in Tagalog
何名 (なんめい) nanmei
(may halong ibig sabihin ng "po". Kapag ordinary lang, ginagamit sa Japanese ang "nan-nin")
ilan tao
(さま) sama ginoo
ginang
です ay
(expression)
ba

#6
他の席に移動しても構いませんか?

(ほか)の(せき)に(いどう)しても(かま)いませんか??
(Hoka no seki ni idou shitemo kamaimasen ka?)
      ↓
Puede po bang lipat sa iban mesa?
in Japanese
in Tagalog
ほか (ほか) (hoka) iba
no ng
(せき) (seki) mesa
("seki" ay "upuan"sa Tagalog. pero ginagamit sa tagalog ay "mesa")
ni sa
移動して (いどう)して (idou)shite
basic = (idou)suru
lipat
mo ng
構い (かま)い (kama)i
basic = (kama)u
puwede
ません masen
ka ba

#7
お箸を2膳いただけますか?

お(はし)を2(ぜん)いただけますか?
(Ohashi wo 2-zen itadake masu ka?)
      ↓
Puwede po bang hingi ng dalawang pirasong chop-stick.
in Japanese
in Tagalog
お箸 お(はし) o(hashi)
Puwede rin "hashi" lang.
o(hashi) ay polite.
chop-stick
wo ng
ni dalawa
(ぜん) (zen)
Pambilang ng chop-stick.
piraso
いただけ itadake puwede po bang hingi
ます masu
ka

#8
トイレはどこですか?

(Toire wa doko desu ka?)
    ↓
Saan ba ang C.R.?
in Japanese
in Tagalog
トイレ toire C.R.
wa ang
どこ doko saan
です desu ay
(expression)
ka ba

#9
おしぼりをいただけますか?。

(Oshibori wo itadake masu ka?)
      ↓
Puede po ba hingi ako ng pamunas?
in Japanese
in Tagalog
おしぼり oshibori pamunas
wo ng
いただけ itadake hingi
(may halong ibig sabihin ng
"PUWEDE")
ます masu ay
(expression)
ka ba

CATEGORY SITUATION

TOP

TWITTER


inserted by FC2 system