PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
POST OFFICE
郵便局(Yubin-Kyoku)

#1
この手紙をエアメールで送りたいのですが…

この(てがみ)をエアメールで(おく)りたいのですが…
(Kono tegami wo air mail de okuri tai no desu ga...)
      ↓
Gusto kong ipadala ang sulat na ito sa air mail.
in Japanese
in Tagalog
この kono na ito
手紙 (てがみ) (tegami) sulat
wo ang
エアメール air mail air mail
de sa
送り (おく)り (oku)ri dala
たい(の) tai(no)
tai'n (ito ay short cut ng "taino". Ginagamit sa salita)
gusto
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#2
これは100g以下なので、250円です。

これはひゃくグラム(いか)なので、にひゃくごじゅう(えん)です。
(Kore wa hyaku-guramu ika nanode nihyakugojyuu en desu.)
       
250 yen po ito, mas kaunti pa kasi ito sa 100g.
in Japanese
in Tagalog
これ kore ito
wa
("ha" ay tunay na pagbasa. Pero kapag ginagamit sa kasunod ng subject, "wa" ang pagbasa.)
ang
100g 100(グラム) hyaku guramu 100
以下 (いか) ika mas mababa
なので nanode kasi
250 nihyakugojyuu 250
(えん) en yen
です desu ay

#3
50円切手を3枚ください。

 ごじゅう(えん)(きって)を さん(まい)ください
(Gojyuu-en kitte wo san-mai kudasai)
        ↓
Pahingi ako ng tatlong pirasong postal stamp na 50 yen.
in Japanese
in Tagalog
50 gojyuu 50
(えん) en yen
切手 (きって) kitte postal stamp
wo ng
san 3
(まい) mai
(kapag bilangin ang itsurang sheet tulad ng paper, ginagamit ang "mai")
piraso
ください kudasai pahingi
(kapag bibili ng isang bagay, ginagamit ito. hindi ginagamit ang "pabili")

#4
( )市( )の郵便番号 は 何番ですか?

( )(し)( )の(ゆうびんばんごう)は(なんばん)ですか?
--- shi ---- no yuubin-bangou wa nanban desu ka?
        ↓
Ano ba ang numero ng Postal Code ng ----- city ---- baranggay?.
in Japanese
in Tagalog
(し) shi city
n/a baranggay
(walang salitang baranggay sa Japanese.)
no ng
郵便 (ゆうびん) yuubin postal
番号 (ばんごう) bangou code(numero)
wa ang
何番 (なんばん) nanban anong numero
です desu ay
(expression)
ka ba

#5
この手紙が届くまでにだいたい何日くらいかかりますか?

この(てがみ)が(とど)くまでにだいたい(なんにち)くらいかかりますか?
( Kono tegami ga todoku made ni daitai nan-nichi kurai kakari masu ka?)
        ↓
Mga ilan araw po ba kaya kailangan bago darating ang sulat na ito?.
in Japanese
in Tagalog
この kono ito
手紙 (てがみ) tegami sulat
ga ang
届く (とど)く (todo)ku darating
までに madeni bago
(Ibig sabihin ng "made" ay "HANGGANG" sa tagalog. Pero mas bagay ang"BAGO" sa tagalog.)
だいたい daitai mga
何日 (なんにち) (nan-nichi) ilan araw
くらい kurai mga
かかり kakari kailangan
ます masu (expression)
ka ba

CATEGORY SITUATION

TOP

TWITTERinserted by FC2 system